Přihlášení
Nick:
Heslo:
Trvalé přihlášení

Registrace Zapomenuté heslo

Kodex - pravidla chování uživatele


1) Nesu plnou právní odpovědnost za své chování na webu a za mnou vkládané textové, vizuální i audiovizuální obsahy - nebudu porušovat platné zákony ČR, nabádat k trestné činnosti, a to ani v rámci obsahu děl, ani v rámci komentářů. Zejména se vyvaruji porušování autorských práv, projevů rasismu a xenofobie, urážek politického a náboženského přesvědčení nebo odlišné sexuální orientace.

2) V dílech a komentářích nebudu bezúčelně používat hrubé vulgarismy ani formulací, vyvolávajících odpor a porušujících elementární obecně platná pravidla slušnosti. Beru na vědomí, že prostor na tomto webu není určen ani pro erotickou, pornografickou či explicitně sexuálně zaměřenou tvorbu.

3) Zavazuji se rovněž vyvarovat se jakékoliv formy nevyžádané a skryté reklamy, jakožto i používání jmen osob i značek, v rozporu s ochranou práv duševního vlastnictví. Za takové jednání nesu plnou právní i hmotnou odpovědnost.

4) Je zakázáno vytváření alternativních přezdívek - alternicků za účelem poškození portálu i ostatních uživatelů, a to včetně zneužívání alternativních přezdívek při výběru Tipu dne, hodnocení děl, či v soutěži. Při hodnocení je rovněž výslovně zakázáno bezdůvodně "pětkovat", účelově nabádat ke kliknutí na tip dne, známku v soutěži či jakkoliv nekale ovlivňovat hodnocení díla nebo průběh soutěže.

V případě porušení jakéhokoliv výše uvedeného bodu a pravidla je uživatel povinen na tuto skutečnost upozornit moderátora. Ten je pak oprávněn závadné dílo nebo komentář podle závažnosti buď editovat, nebo odstranit, a to i bez předchozího upozornění.

V případě závažného nebo opakovaného prohřešku proti pravidlům je administrátor nebo moderátor dle vlastního uvážení oprávněn udělit uživateli blokaci přístupu nebo smazat uživatelský účet, a to i bez předchozího upozornění. Takové smazání účtu ev. blokace je neměnné a blokovaný uživatel není oprávněn smazání účtu ani blokaci přístupu jakkoliv technicky obcházet.

Tato pravidla platí bez výhrad pro všechny registrované uživatele, a mohou být kdykoliv aktualizována, s čímž jsem srozumněn/a a souhlasím.
V případě mnou zaviněného porušení pravidel a následného občanskoprávního sporu, nesu veškerou odpovědnost za škody způsobené třetím stranám i finanční náklady s tím spojené. Jsem rovněž povinen/povinna odškodnit vzniklé škody a ztráty v plné výši provozovateli portálu, a to včetně poškození dobrého jména.